Japan 1976, Shimin Kaikan (Kumamoto), 10.1.1976, 14:30